Privacyverklaring

 

Hartelijk dank voor uw interesse in seeker. Wij hechten zeer aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u bij dezen informeren over de gegevensbescherming in onze ondernemingen.  Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het Bundes-Datenschutzgesetz (BDSG) [Duitse federale wet inzake gegevensbescherming], het Telemediengesetz (TMG) [Duitse wet inzake internetrecht] en overige bepalingen op het gebied van privacyrecht.

 

Bij uw persoonsgegevens kunt u ons vertrouwen! Deze worden versleuteld door moderne veiligheidssystemen en aan ons doorgezonden. Onze internetpagina's worden door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen beschadigingen, vernietiging of onbevoegde toegang.

 

 

 

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens door:

 

Verantwoordelijke: krick.com GmbH + Co. KG, Mainparkring 4, 97246 Eibelstadt, Duitsland

E-mail: datenschutz@seeker.info

Telefoon: +49 9303 982-0

Fax: +49 9303 982-200

 

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het bovenstaande adres, namelijk op datenschutz@seeker.info , bereikbaar.

 

 

Rechten van de betrokkene

 

U verkrijgt op elk moment zonder vermelding van redenen informatie over de gegevens, die wij van u hebben opgeslagen.

 

U heeft het recht om:

 

·      op basis van art. 15 AVG informatie te verkrijgen over persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doelen van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven of zullen doorgeven, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons verzameld werden, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel nuttige informatie over de details hiervan;

 

·      op basis van art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of aanvulling van onvolledige bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;

 

·      op basis van art. 17 AVG de wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van het publieke belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 

·      op basis van art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar u de wissing van de gegevens afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of als u op basis van art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;

 

·      op basis van art. 20 AVG de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm of de verzending ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;

 

·      op basis van art 7 lid 3 AVG uw eenmalig verstrekte toestemming op elk moment jegens ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de verwerking, die op deze toestemming berustte, niet meer zullen voortzetten en

 

·      op basis van art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gangbare woonplaats of werkplek of met de autoriteit van onze onderneming.

 

 

Recht van herroeping

 

U kunt op elk moment uw bij ons verzamelde gegevens laten blokkeren, rectificeren of wissen voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 punt 1 f AVG verwerkt worden en in strijd zijn met het gepseudonimiseerd verzamelen en opslaan van de gegevens voor verbetering van onze diensten. Dit bezwaar geschiedt op basis van art. 21 AVG. Ook kunt u op elk moment de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens zonder vermelding van redenen herroepen. Neem hiervoor contact op met het vermelde contactadres. Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan beantwoorden wij die graag.

 

Houdt u er rekening mee dat privacybepalingen en het beleid van gegevensbescherming, bijv. bij Google, voortdurend kunnen veranderen. Het is daarom raadzaam en noodzakelijk om u voortdurend op de hoogte te houden over veranderingen van de wettelijke bepalingen en de praktijk van ondernemingen zoals Google.

 

 

Gegevensbeveiliging

 

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het telkens hoogste versleutelingsniveau, dat door uw browser ondersteund wordt. Dit herkent u aan het symbool van het sleuteltje dan wel het slotje in uw browser.

 

Bovendien nemen wij geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend overeenkomstig de technologische ontwikkeling.

 

 

Onderwerp van de gegevensbescherming

 

Onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn volgens art. 4 lid 1 AVG individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijv. gegevens als naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer, eventueel echter ook gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

 

 

Overige definities voor een beter begrip

 

Wij vinden het belangrijk dat u onze privacyverklaring makkelijk begrijpt. Daarom willen wij op deze plaats enkele begrippen kort toelichten:

 

Betrokkene:

 

Dat bent u als eigenaar van uw eigen gegevens. U mag in het kader van uw rechten als betrokkene mede beslissen hoe uw gegevens verwerkt worden en ook bezwaar maken tegen de verwerking.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Dat zijn wij, omdat wij voor de correcte verwerking van uw gegevens verantwoordelijk zijn.

 

Verwerking:

 

Dat is het proces of ook een reeks processen in verband met persoonsgegevens van het verzamelen en het gebruiken van de gegevens tot het wissen of vernietigen ervan. Dit kunnen wij zelf uitvoeren of laten uitvoeren door dienstverleners die in onze opdracht werken.

 

Pseudonimisering:

 

Bij pseudonimisering worden de gegevens zodanig verwerkt, dat ze niet meer aan een specifieke betrokkene gekoppeld kunnen worden zonder gebruik te maken van aanvullende informatie. In principe kan een pseudonimisering echter altijd worden opgeheven, als de betreffende gegevens samengebracht worden.

 

Anonimisering:

 

De persoonsgegevens worden gewist of zodanig vervreemd, dat het onder normale omstandigheden niet meer mogelijk is om met de gegevens de individuele persoon te identificeren. Als wij analyses of statistieken opstellen, trachten wij altijd indien mogelijk met geanonimiseerde gegevens te werken.

 

 

Omvang van gegevensverzameling en -opslag

 

 

Oproep van onze website en gebruik van onze app

 

 

Betrokkenen kunnen onze website en app in principe gebruiken zonder hun persoonsgegevens te hoeven vermelden. De verwerking van persoonsgegevens kan echter noodzakelijk worden, als de betrokkene bepaalde diensten zoals bijv. onze nieuwsbrief of overige productinformatie wil ontvangen.

 

Bij het bezoek aan onze website verzamelen wij de onderstaande gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn. Wij hebben deze gegevens nodig om onze website voor u te kunnen weergeven en zo stabiliteit en veiligheid te kunnen garanderen:

 

·      IP-adres van de aanvragende computer;

·      datum en tijdstip van de aanvraag;

·      naan en URL van het opgeroepen bestand;

·      website van waaraf de aanvraag komt (referrer-URL);

·      gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw accessprovider.

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

·      Het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website;

·      het garanderen van een probleemloze opbouw van een verbinding met de website;

·      het analyseren van de systeemveiligheid en -stabiliteit en

·      voor overige administratieve doeleinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke eisen of eisen van toezichthoudende autoriteiten aan ons.

 

Bij elk gebruik van onze app en/of bij elke zoekopdracht wordt automatisch in onze servers logbestandinformatie verzameld en opgeslagen die de app aan ons doorgeeft:

 

·      Apparaattype

·      Besturingssysteem dat op het apparaat geïnstalleerd is

·      Versie van de app die op het apparaat geïnstalleerd is.

 

De overgedragen logbestandinformatie staat geen terugkoppeling toe naar de persoon die het apparaat gebruikt.

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doelen:

·      Analyse van storingen in de bereikbaarheid van de app

·      Optimalisatie van de functies

 

De verwerking berust op art. 6 lid I punt a AVG als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.

 

De verwerking berust op art. 6 lid I punt b AVG als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook bij maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst, die op verzoek van de betrokkene worden genomen.

 

De verwerking berust op art. 6 lid I punt c AVG als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

De verwerking berust op art. 6 lid I punt d AVG als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Hiervan kan in het zeldzame geval sprake zijn, als een betrokkene ernstig verwond raakt en daarom diens persoonsgegevens bijv. aan een arts doorgegeven moeten worden.

 

De verwerking berust op art. 6 lid I punt f AVG als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

 

 

Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens

 

Voor het verbeteren van onze diensten verzamelen wij gegevens en slaan wij deze gedurende 30 dagen op, zoals bijv. datum en tijdstip van het oproepen van de pagina, de pagina van waaraf u onze pagina heeft opgeroepen en vergelijkbare gegevens, tenzij u bezwaar maakt tegen dit verzamelen en opslaan van de gegevens.

 

Dit geschiedt in geanonimiseerde vorm, zonder de gebruiker van de pagina persoonlijk te identificeren. Eventueel worden gebruiksprofielen met behulp van een pseudoniem opgesteld. Ook hierbij worden de verzamelde gebruiksgegevens niet gekoppeld aan de natuurlijke persoon die achter het pseudoniem schuilgaat. Voor het verzamelen en opslaan van de gebruiksgegevens maken wij ook gebruik van cookies.

 

Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Ze dienen voor het opslaan van statistische informatie als uw besturingssysteem, uw programma voor internetgebruik (browser), IP-adres, de eerder opgeroepen website (referrer-URL) en het tijdstip. Deze gegevens verzamelen wij uitsluitend voor statistische doeleinden, om onze website verder te verbeteren en om onze internetpagina's nog aantrekkelijker te kunnen vormgeven.

 

Het verzamelen en opslaan geschiedt uitsluitend in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm en de gegevens kunnen niet worden teruggekoppeld naar u als natuurlijke persoon.

 

 

Registratie

 

Naast plattegronddiensten en zoekfuncties biedt seeker u ook de mogelijkheid om locaties in de vorm van verzamelingen met vrienden en bekenden te delen en zo samen een reis te plannen. Voor gebruik van deze dienst dient u zich te registreren. Als u het registratieproces overslaat, kunt u seeker gewoon verder blijven gebruiken, maar met beperkte functies. Het delen van locaties en/of verzamelingen met andere gebruikers is dan niet mogelijk.

 

U heeft de mogelijkheid om u op onze website of in onze app te registreren en daarbij uw persoonsgegevens te vermelden. Wij gebruiken uw gegevens om uw gebruikersaccount aan te maken en te beheren, en ook om met u te communiceren. Verder worden de gegevens gebruikt om diensten voor het delen van locaties en/of verzamelingen voor u ter beschikking te kunnen stellen. De door u vermelde gegevens worden door ons uitsluitend voor interne doeleinden verwerkt. Dit kan ook betekenen dat wij de persoonsgegevens op gewettigde wijze doorgeven aan een van onze verwerkers, die de gegevens wederom voor zijn interne doeleinden gebruikt.

 

De betrokkene kan op elk moment gebruikmaken van zijn rechten.

 

Registratie via Social Single-Sign-On (Facebook, Google)

 

seeker biedt u de mogelijkheid om u rechtstreeks met een bestaand Facebook- of Google-profiel te registreren. In de toekomst hoeft u zich dan niet meer apart aan te melden voor de diensten van seeker, voor zover u met uw apparaat al bij Facebook of Google bent ingelogd.

 

Als u de registratie bij seeker via uw Facebook-profiel uit wilt voeren, klik dan op de knop ”Aanmelden met Facebook“. U wordt dan doorverwezen naar de Facebook-pagina en door de aanmelding genavigeerd. Wij ontvangen de volgende informatie uit uw Facebook-account van Facebook:

 

·      Naam, voornaam

·      Profielfoto (indien voorhanden) en

·      E-mailadres.

 

Deze gegevens slaan wij op in uw seeker-gebruikersaccount, samen met de informatie die u via het sociale netwerk Facebook bij seeker geregistreerd heeft.

 

Overige informatie over het integreren van Facebook-componenten vindt u hier: Facebook

 

Als u de registratie bij seeker via uw Google-profiel uit wilt voeren, klik dan op de knop ”Aanmelden met Google“. U wordt dan doorverwezen naar de Google-pagina en door de aanmelding genavigeerd. Wij ontvangen de volgende informatie uit uw Google -account van Google:

 

·      Naam, voornaam,

·      Profielfoto (indien voorhanden) en

·      E-mailadres

 

Deze gegevens slaan wij op in uw seeker-gebruikersaccount, samen met de informatie die u via het sociale netwerk Google bij seeker geregistreerd heeft.

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

·      Technische beschikbaarstelling van de dienst

 

Overige informatie over het integreren van Google-componenten vindt u hier: Google

 

E-mailregistratie

 

Als u de registratie bij seeker via vermelding van uw e-mailadres uit wilt voeren, klik dan op de knop ”Aanmelden met e-mail“. In het verdere aanmeldingsproces wordt u gevraagd om naast uw e-mailadres de volgende gegevens te verstrekken: Naam en wachtwoord. U ontvangt dan een e-mail met een activeringslink. Pas nadat het opgegeven e-mailadres is bevestigd (double opt-in), wordt de registratie afgesloten en zal uw gebruikersaccount actief zijn.

 

Als u zich bij ons registreert, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

·      IP-adres

·      Tijdstip en datum van de registratie

·      E-mailadres

·      Naam

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

·      Aanbod van diensten, die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers

·      Bescherming tegen misbruik van onze diensten

 

Wissen van een gebruikersaccount

 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gebruikersaccount met alle opgeslagen gegevens te wissen. Ga hiervoor naar de app-instellingen (Settings), kies daar de optie ”Account wissen” en bevestig in de het daaropvolgende dialoogvenster met ”Wissen”. Houd er hierbij rekening mee dat dan ook de door u opgeslagen verzamelingen gewist worden, omdat deze bij uw gebruikersaccount horen. Als u een verzameling heeft gedeeld, dan hebben de gebruikers waar u deze mee heeft gedeeld geen toegang meer tot de verzameling. Bovendien kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van uw account waar registratie voor vereist is.

Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, worden deze vergrendeld en zullen ze voor gebruik dat dit overschrijdt niet meer ter beschikking staan.

Indien de gegevens voor aanverwante doeleinden niet meer noodzakelijk zijn, wissen wij deze.

Machtigingen

 

Voor bepaalde functies moet de app toegang hebben tot bepaalde diensten en gegevens van uw apparaat.  Afhankelijk van welk mobiele besturingssysteem u gebruikt, is daarvoor gedeeltelijk uw nadrukkelijke vrijgave voor toegang vereist. Indien u wilt dat wij u onderweg bepaalde locaties in uw omgeving aantonen, dan moet u de app een machtiging voor het opslaan van uw locatie geven.

 

De app kan u mededelingen/notificaties over bepaalde informatie toesturen, ook als u op dat moment niet actief gebruik maakt van de app. Deze mededelingen/notificaties krijgt u alleen te zien als u deze nadrukkelijk geactiveerd heeft.

 

Om u deze mededelingen/notificaties toe te kunnen zenden, bijv. via verzamelingen die met u gedeeld zijn, communiceert de dienst die bij uw besturingssysteem de push-functie beschikbaar stelt (”Google Firebase Cloud Messaging“ bij Android, ”Apple Push Notification Service“ bij iOS) een individuele communicatiesleutel (token) aan seeker.

 

Voor gebruik van afzonderlijke functies (bijv. het scannen van QR-codes) bij Android moeten aanvullende plug-ins/apps geïnstalleerd worden. Daar kunnen eventueel aanvullende rechten voor vereist zijn (bijv. camera, microfoon). Bij iOS is de installatie van dergelijke plug-ins/apps niet nodig.

 

 

Nieuwsbrief

 

U ontvangt een nieuwsbrief van ons, als u zich hiervoor heeft aangemeld. Voor de zekerheid ontvangt u eenmalig een bevestigingsbericht op het e-mailadres dat u ingevoerd heeft. Met deze double-opt-in-procedure kunnen wij met zekerheid vaststellen, dat u onze nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen en ook de houder van het e-mailadres bent.

 

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 

·      IP-adres

·      Tijdstip en datum van de aanmelding

 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

·      Verzending van de nieuwsbrief

 

De gegevens die wij voor de nieuwsbrief hebben verzameld, worden niet aan derden doorgegeven.

 

De betrokkene kan op elk moment gebruikmaken van zijn/haar rechten.

 

 

Contactformulier

 

Heeft u een vraag aan onze onderneming, dan kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier, dat op onze website beschikbaar is. We vragen daarbij om een geldig e-mailadres, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is om deze te kunnen beantwoorden. Alle overige gegevens zijn vrijwillig. 

 

De verwerking voor het opnemen van contact met ons geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt 1 a AVG op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming.

 

 

Commentaarfunctie in het blog

 

Gebruikers kunnen commentaren plaatsen. Daarbij worden de IP-adressen opgeslagen op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Deze maatregel dient voor onze veiligheid om commentaren en bijdragen met onwettelijke inhoud te kunnen natrekken (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). Als dit gebeurt, kunnen wij zelf vanwege het commentaar of de bijdrage worden gedaagd en daarom zijn wij geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

 

Derden kunnen een abonnement nemen op de commentaren. Als u daarvoor kiest, verzenden wij een automatisch bevestigingsbericht om door deze double-opt-in-procedure te controleren, of u daadwerkelijk de houder van het ingevoerde e-mailadres bent.

 

De betrokkene kan op elk moment gebruikmaken van zijn/haar rechten.

 

 

Leveren van diensten en toezending van artikelen

 

Om onze diensten te kunnen leveren, hebben wij eventueel uw persoonsgegevens nodig. Dit geldt voor de toezending van informatiemateriaal of bestelde goederen en ook voor de beantwoording van uw vragen. Deze gegevens verzamelen wij om te voldoen aan uw vraag. Wij verzamelen deze gegevens alleen voor het specifieke doel.

 

Als u ons een opdracht geeft om een dienst te leveren of artikelen toe te zenden, worden uw persoonsgegevens alleen door ons verzameld en opgeslagen als dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst en om wettelijke redenen. Daarvoor kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen, waarvan wij gebruikmaken voor het leveren van de dienst of de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld transportbedrijven of andere servicediensten. Deze dienstverleners worden door ons in het kader van de wettelijke voorwaarden verplicht om de eisen op het gebied van gegevensbescherming na te leven.

 

Na de volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens geblokkeerd. Na afloop van de termijnen die in het belasting- en handelsrecht worden gesteld, worden ze gewist, tenzij u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van de gegevens.

 

 

Integratie van content en diensten van derden

 

 

Gegevensverzameling door gebruik van Google Analytics en gebruik van cookies

 

 

Onze website en app maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ((https://www.google.de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google")). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" en in dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld. "Cookies" zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website en/of app mogelijk is. Geregistreerd worden bijvoorbeeld:

 

·      Gegevens over het besturingssysteem,

·      over der browser,

·      uw IP-adres (hostnaam van de oproepende computer)

·      de door u eerder opgeroepen website (referrer-URL)

·      datum en tijdstip van de serveraanvraag.

·      Websites die u vanuit de toepassing heeft geopend

·      Uw locatie waar u zich ten tijde van gebruik bevindt

 

De informatie die het cookie over uw gebruik van onze diensten genereert, wordt doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze diensten te evalueren, om rapporten over de activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en app-gebruik te leveren voor marktonderzoek en voor een gepaste vormgeving van deze internetpagina's. Voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken, zal Google deze informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik vindt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd plaats (IP-masking).

 

U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw programma voor internetgebruik (de browser). Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies kunt gebruiken. Daarvoor moet u in uw internetbrowser de opslag van cookies uitschakelen. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzingen van uw internetbrowser. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u een browser-add-on te downloaden en te installeren (https: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden volgens art. 6 lid 1 punt 1 f AVG.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Google maakt gebruik van het DoubleClick DART-cookie

 

Gebruikers kunnen het gebruik van het DART-cookies deactiveren door de privacybepalingen van het reclamenetwerk en content-reclamenetwerk van Google op te roepen.

 

Daarbij worden geen directe persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, maar alleen het IP-adres. Deze gegevens dienen om u bij uw volgende bezoek op onze websites automatisch weer te herkennen en de navigatie voor u makkelijker te maken. Dankzij cookies kunnen wij bijvoorbeeld een website aanpassen aan uw interesses of uw wachtwoord opslaan zodat u dit niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

 

Uiteraard kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Hoe dat in detail functioneert, kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat het niet-accepteren van cookies tot functiebeperkingen van ons aanbod kan leiden.

 

U kunt de installatie van de cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw programma voor internetgebruik (de browser). Daarvoor moet u in uw internetbrowser de opslag van cookies uitschakelen. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzingen van uw internetbrowser.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Google Adwords Conversion Tracking

 

Wij maken gebruik van Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch te meten en te analyseren om zo onze website voor u te verbeteren. Google plaatst daarvoor een cookie op uw computer, zodra u via een Google-advertentie op onze website gekomen bent.

 

Na 30 dagen vervallen deze cookies. Ze dienen niet om de persoon van de gebruiker te identificeren. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen Google en de klant herkennen, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgeleid werd.

 

Bij elke klant wordt een ander cookie geplaatst. Cookies kunnen zo niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die verzameld wordt, dient om statistieken over conversie samen te stellen voor AdWords-klanten, die voor het volgen van conversie gekozen hebben. De volgende informatie wordt doorgegeven:

 

·      Het totale aantal gebruikers dat op de advertentie van de klant geklikt heeft en naar een pagina met een conversion-tracking-tag doorgeleid werd.

 

Er wordt echter geen informatie doorgegeven, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

 

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, dan kunt u ook afwijzen dat hiervoor een cookie wordt geplaatst – bijvoorbeeld via de browserinstelling, die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversion tracking ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen, dat cookies van het domain „www.googleadservices.com“ geblokkeerd worden.

 

Googles privacyverklaring over conversion tracking vindt u hier ( https://services.google.com/sitestats/de.html )

 

 

 

 

Social media plug-ins

 

Wij maken op onze website op basis van art. 6 lid 1 punt 1 f AVG gebruik van social plug-ins van de volgende sociale netwerken, om onze onderneming zo bekender te maken. Het achterliggende promotionele doeleinde dient te worden beschouwd als gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor het gebruik conform het privacyrecht dient door elke aanbieder afzonderlijk te worden gegarandeerd. Wij integreren deze plug-ins in het kader van de zogenaamde dubbelklikmethode om bezoekers aan onze website zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

Twitter

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van het netwerk voor korte berichten van de firma Twitter Inc. (Twitter) opgenomen. De plug-ins van Twitter (tweet-knop) herkent u aan het Twitter-logo op onze pagina.

 

Exploitant van Twitter is de firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een zogenaamde plug-in van Twitter (component) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Twitter welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Hier vindt u een overzicht van alle plug-ins van Twitter:

 https://about.twitter.com/resources/buttons

 

Als u gelijktijdig bij Twitter aangemeld bent, kan Twitter volgen op welke subpagina's u genavigeerd heeft. Deze informatie wordt namelijk door de component verzameld en aan uw account gekoppeld. Als u een geïntegreerde Twitter-knop aanklikt, wordt deze informatie aan uw gebruikersaccount gekoppeld en worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Als u niet wilt dat informatie aan Twitter wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij Twitter voordat u onze internetpagina oproept. Meer informatie over gegevensbescherming door Twitter vindt u op: https://twitter.com/privacy .

 

 

Linkedin

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van de dienst LinkedIn opgenomen. Exploitant van LinkedIn is de firma LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een zogenaamde plug-in van LinkedIn (component) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet LinkedIn welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Dit kan bijv. content zijn als foto's, video's, teksten of knoppen, waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze iets leuk vinden. Voor zover de gebruikers leden van het platform LinkedIn zijn, kan LinkedIn het oproepen van de bovenstaande content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers op het platform. LinkedIn is gecertificeerd onder de privacy-shield-overeenkomst en biedt hierdoor een garantie, dat Europees privacyrecht nageleefd wordt. ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active ).

 

Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door LinkedIn vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Xing

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van de dienst Xing opgenomen. De plug-ins van Xing (Xing-knop) herkent u aan het Xing-logo op onze pagina.

 

Exploitant van Xing is de firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een zogenaamde plug-in van Xing (component) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Xing welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Als u gelijktijdig bij Xing aangemeld bent, kan Xing volgen op welke subpagina's u genavigeerd heeft. Deze informatie wordt namelijk door de component verzameld en aan uw account gekoppeld. Als u een geïntegreerde Xing-knop aanklikt (bijv. content als foto's, video's of teksten en knoppen, waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze iets leuk vinden), dan wordt deze informatie aan uw gebruikersaccount gekoppeld en worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Als u niet wilt dat informatie aan Xing wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij Xing voordat u onze internetpagina oproept.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Xing vindt u op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

 

 

Facebook

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van Facebook opgenomen.

 

Exploitant van Facebook is de firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens de firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een zogenaamde plug-in van Facebook (component) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Facebook welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Hier vindt u een overzicht van alle plug-ins van Facebook:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

 

Als u gelijktijdig bij Facebook aangemeld bent, kan Facebook volgen op welke subpagina's u genavigeerd heeft. Deze informatie wordt namelijk door de component verzameld en aan uw account gekoppeld. Als u een geïntegreerde Facebook-knop aanklikt (bijv. "vind ik leuk"), dan wordt deze informatie aan uw gebruikersaccount gekoppeld en worden uw persoonsgegevens opgeslagen.

 

Als u niet wilt dat informatie aan Facebook wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij Facebook voordat u onze internetpagina oproept. Bovendien biedt Facebook applicaties aan, die doorzending van gegevens aan Facebook voorkomen.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Facebook vindt u op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

 

 

Facebook-fanpagina’s

 

Wij exploiteren fanpagina’s van Facebook en maken daarvoor gebruik van de dienst Page Insights. Bij Page Insights gaat het om samengevatte gegevens waarmee wij inzicht verwerven in hoe bezoekers met onze site omgaan (paginastatistieken). Wij gebruiken deze dienst om onze marketingactiviteiten te optimaliseren door doelgerichte reclame aan gebruikersgroepen met bepaalde kenmerken te richten en om onze diensten continu verder te ontwikkelen.

 

Door het gebruik van deze dienst vergaren en verwerken wij daarnaast geen verdere gegevens over u.

 

Wij zijn, gemeenschappelijk met Facebook Ireland Limited (‘Facebook Ireland’), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens uit paginastatistieken. Facebook Ireland stemt ermee in, conform de AVG de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens op zich te nemen en aan alle plichten krachtens de AVG te voldoen met het oog op de verwerking van Insights-gegevens. Dientengevolge kunt u zich rechtstreeks tot Facebook Ireland wenden om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Alternatief kunt u uw aanvraag ook tot onze functionaris voor de gegevensbescherming richten, die deze naar Facebook Ireland doorstuurt.

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de Insights-gegevens is art. 6 par. 1 lid 1 deel f van de AVG. Als exploitant nemen wij geen beslissingen op het gebied van de verwerking van Insights-gegevens. Dit geldt ook voor alle andere informatie die uit art. 13 van de AVG voortvloeit (bv. de opslagduur van cookies op eindapparatuur van gebruikers). De essentie van de uitbreiding Page Insights stelt Facebook Ireland de betrokken personen ter beschikking.

 

Het is mogelijk dat aldus vergaarde gegevens ook naar landen buiten de Europese Unie worden doorgestuurd. Wij hebben geen overzicht van hoe uw gegevens door het bezoek aan de Facebook-pagina voor haar eigen doeleinden verwerkt worden, of en in hoeverre activiteiten aan gebruikers toegewezen worden en wanneer Facebook de gegevens wist. Er bestaat evenmin volledige zekerheid over, of Facebook gegevens van uw bezoek eventueel aan derden kan doorgeven.

 

Verdere informatie aangaande de verantwoordelijke inzake de uitbreiding Page Insights vindt u op: https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Meer informatie van Facebook m.b.t. de statistieken vindt u op: https://www.facebook.com/help/794890670645072

 

Bovenstaand hebben wij de functie beschreven waarmee Facebook uw bezoek- en gebruiksgedrag kan traceren. Uw mogelijkheid om de dienst te verhinderen: indien u niet wilt dat Facebook via onze fanpagina uw gegevens verzamelt en koppelt aan zijn reeds opgeslagen gegevens, gelieve u af te melden bij Facebook of de functie ‘aangemeld blijven’ te deactiveren. Wis vervolgens de cookies op uw apparaat en start de browser opnieuw.

 

 

Instagram

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van Instagram opgenomen.

 

Exploitant van Instagram is de firma Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een zogenaamde plug-in van Instagram (component) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Instagram welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Ook als u niet bij Instagram aangemeld bent of geen account heeft, kan Instagram volgen op welke subpagina's u genavigeerd heeft. Deze informatie wordt namelijk door de component verzameld en aan uw account gekoppeld.

 

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgezonden aan een server van Instagram in de VS en daar opgeslagen. Als u bij Instagram aangemeld bent, dan kan de dienst het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u daarnaast interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld op de "Instagram"-knop drukt, wordt deze informatie eveneens direct doorgezonden aan een server van Instagram en daar opgeslagen.

De informatie wordt bovendien openbaar gemaakt op uw Instagram-account en daar weergegeven voor uw contacten.

 

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account koppelt, dan dient u zich vóór uw bezoek aan onze website af te melden bij Instagram.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Instagram vindt u op: https://help.instagram.com/155833707900388 .

 

 

OpenMapTiles

 

Wij hebben op onze internetpagina en in onze app plattegrondmateriaal van OpenMapTiles opgenomen.

 

Exploitant van OpenMapTiles is de firma Klokan Technologies GmbH, Hofnerstraße 98, CH-6314 Unterageri.

 

Bij gebruik van de plattegronden worden door OpenMapTiles geen gegevens geprotocolleerd, noch opgeslagen.

 

Mapbox SDK

 

Wij hebben op onze internetpagina en in onze app componenten van MapBox SDK opgenomen.

 

Explointant van Mapbox SDK is de firma Mapbox, Inc., Washington DC, Verenigde Staten.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Mapbox vindt u op: https://www.mapbox.com/privacy/

 

Foto's van Getty Images

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van Getty Images, een Amerikaans fotoagentschap, opgenomen.

 

Exploitant van de Getty-Images-componenten is de firma Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

 

Via Getty Images kunnen stockfoto's (deels gratis) op een website worden opgenomen. Daarvoor wordt een inbeddingscode (HTML-code) gegenereerd, die op onze internetpagina opgenomen wordt. Door deze inbedding wordt de externe content van de andere internetpagina standaard weergegeven, zodra onze pagina opgeroepen wordt. Daarvoor wordt de content van de andere internetpagina geladen.

 

Meer informatie over het inbedden van content vindt u via de door Getty Images beschikbaar gestelde link: http://www.gettyimages.de/resources/embed

 

Door de techniek van de inbeddingscodes worden de volgende gegevens doorgegeven aan Getty Images en eventueel opgeslagen en geanalyseerd:

 

·      IP-adres

·      Type browser en browsertaal

·      Duur en tijdstip van de toegang en informatie over de navigatie (bijv. bezochte subpagina's)

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Getty Images vindt u op http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy

 

 

Google Remarketing

 

Wij hebben op onze internetpagina diensten van Google Remarketing opgenomen.

 

Dit is een functie van Google AdWords, waarmee wij onze reclame na bezoek aan onze internetpagina ook op overige internetpagina's kunnen plaatsen.

 

Exploitant van de diensten van Google Remarketing is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Google Remarketing plaatst bij u een cookie. Als u onze internetpagina oproept, identificeert uw browser zich bekend bij Google. Zo verkrijgt Google kennis over uw persoonsgegevens, zoals bijv. uw IP-adres. In zoverre worden persoonsgegevens aan Google in de VS doorgegeven en daar door Google opgeslagen. Het is mogelijk dat Google de gegevens doorgeeft aan derden.

 

U kunt bezwaar maken tegen de mogelijkheid van deze gepersonaliseerde reclame via de volgende link: www.google.de/settings/ads

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

YouTube

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van YouTube opgenomen.

 

Exploitant van YouTube is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. De firma YouTube is een dochtermaatschappij van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain view, CA 94043-1351, VS.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een YouTube-component (video) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet YouTube welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Als u gelijktijdig bij YouTube aangemeld bent, dan kan YouTube volgen op welke subpagina's die een video bevatten, u genavigeerd heeft.

 

Als u niet wilt dat informatie aan YouTube wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij YouTube voordat u onze internetpagina oproept.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Google en YouTube vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

 

Vimeo-plug-ins

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van Vimeo opgenomen.

 

Exploitant van Vimeo is de firma Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

 

Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een Vimeo-component (video, bijv. onze mediatheek) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Vimeo welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Als u gelijktijdig bij Vimeo aangemeld bent, dan kan Vimeo volgen op welke subpagina's die een video bevatten, u genavigeerd heeft.

 

Als u niet wilt dat informatie aan Vimeo wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij Vimeo voordat u onze internetpagina oproept.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Vimeo vindt u op: https://vimeo.com/privacy ..

 

 

Wistia

 

Wij hebben op onze internetpagina componenten van Wistia opgenomen.

 

Exploitant van Wistia is de firma Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, VS.

 

Voor de integratie is het nodig dat Wistia het IP-adres van de gebruikers kan zien. Het IP-adres is noodzakelijk om de content aan de browser van de gebruiker te kunnen zenden. Als u een afzonderlijke pagina van onze website oproept waarop zich een Wistia-component (video) bevindt, dan wordt uw internetbrowser door de component aangestuurd om een bijbehorende weergave van de component te downloaden. Zo weet Wistia welke specifieke subpagina's u bezocht heeft.

 

Als u gelijktijdig bij Wistia aangemeld bent, dan kan Wistia volgen op welke subpagina's die een video bevatten, u genavigeerd heeft.

 

Als u niet wilt dat informatie aan Wistia wordt doorgezonden, dient u zich af te melden bij Wistia voordat u onze internetpagina oproept.

 

Meer informatie over gegevensbescherming door Wistia vindt u op: http://wistia.com/privacy .

 

 

WiredMinds

 

Voor doeleinden van marketing en verbetering maken wij gebruik van producten en diensten van de firma wiredminds GmbH (www.wiredminds.de).

 

Daarbij worden eventueel gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, op basis waarvan gebruiksprofielen onder een pseudoniem samengesteld worden. Indien mogelijk en zinvol worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en voor het opnieuw herkennen van de internetbrowser dienen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan wiredminds of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie die door bezoekers op de websites wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen samen te stellen. De daarbij gewonnen gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen geregistreerd worden, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door wissen van het laatste cijferblok. Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens kunt u op elk moment met vooruitwerkende kracht bezwaar maken.

 

Klik op de volgende link om bezwaar te maken tegen de verdere en toekomstige registratie van uw bezoekerssessie voor de webanalyse (deze functie is gebaseerd op een cookie en daarom afhankelijk van de browser):

 http://wm2.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=56761aa5f055e6a5&lang=de

 

Monotype GmbH

 

Voor de weergave van onze website gebruikten wij externe lettertypen van de firma Monotype GmbH (www.fonts.com). Het opnemen van Monotype-fonts geschiedt door oproep van een server bij Monotype.

 

 

Opslagduur en routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

 

Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang dit noodzakelijk is voor de specifieke verwerking of op basis van andere wettelijke voorschriften vereist is. Bij de duur van de opslag richten wij ons naar de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden routinematig geblokkeerd of gewist, als het doel van de opslag wegvalt of de wettelijke bewaartermijn afloopt.

De behartiging van de gerechtvaardigde eigen belangen kan een reden zijn om de IP-adressen van de bezoekers aan de website tijdelijk op te slaan, mits dit noodzakelijk is om bijvoorbeeld de website te beveiligen tegen aanvallen.

 

 

Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming.

 

 

Gebruik van gegevens voor een specifiek doel

 

Wij houden ons aan het principe van de gegevensverwerking voor een specifiek doel. Uw persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden, waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst of het uitvoeren van de overeenkomst. Ook de doorgifte aan bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten vindt alleen plaats als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of daartoe verplicht worden door een rechterlijke uitspraak.

 

Ook de gegevensbescherming binnen ons bedrijf nemen wij zeer serieus. Wij hebben onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners verplicht geheimhouding te betrachten en de bepalingen van het privacyrecht na te leven.

 

 

Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is actueel geldig en heeft als versie augustus 2018. Voor de verdere ontwikkeling van onze website en ons aanbod en om te voldoen aan wettelijke eisen en overheidseisen is het noodzakelijk dat onze privacyrichtlijn regelmatig gecontroleerd en eventueel gewijzigd wordt. De actuele versie van onze privacyverklaring is op elk moment te vinden op onze website.